Číslo hlasovania: 1244
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na vydanie súhlasu vlastníka


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie súhlasu Mesta Komárno, ako vlastníka nebytového priestoru užívaného na laboratórne účely na p.č. 1521, ako chemické laboratórium s podlahovou plochou 175,03 m2 a nebytového priestoru – sklad so súp. č. 354 na p. č. 7995/1 s podlahovou plochou 27,3 m2, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno k podnájmu prenajatých nebytových priestorov pre nájomcu KOMVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno, a.s., IČO: 36 537 870, so sídlom Ul. E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno s tým, že nájomca prenajaté nebytové priestory, môže prenajať tretej osobe, a to Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36 550 949, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepnému závodu Komárno, so sídlom Ulica Thalyho 2, 945 01 Komárno na dobu neurčitú od 01.01.2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie súhlasu Mesta Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: