Číslo hlasovania: 1246
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Informatívnej správe Pro Castello Comaromiensi, n.o., o možnosti získania finančných grantov z Európskych fondov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. finančný príspevok pre Pro Pro Castello Comaromiensi, n.o., so sídlom Námestie generála Klapku 1 v Komárne, vo výške 5.000 EUR ako finančnú spoluúčasť 5% nákladov projektu Európsky fond pre regionálny rozvoj – program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina (NP-2004-2006) vypísaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR č. výzvy: HUSKUA/05/01,
  2. zmenu premietnuť do rozpočtu Mesta Komárno v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poskytnúť potrebnú súčinnosť a postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: