Číslo hlasovania: 1247
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na prehlásenie o partnerstve


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   nadviazanie partnerstva medzi mestami Komárno a Esztergom v rámci „Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina“ č. výzvy: HUSQUA/05/01, Priorita 1, cezhraničná sociálna hospodárska spolupráca, Opatrenie 1.1 podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce, Komponent 2, podpora cezhraničného cestovného ruchu (prehlásenie o partnerstve tvorí prílohu uznesenia),

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   podpísa „Prehlásenie o partnerstve“ v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15. mája 2005
Zodpovedný: primátor mesta

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: