Číslo hlasovania: 1248
Číslo bodu: 37.
Uznesenie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančný príspevok vo výške 20.000,- Sk pre Regionálne centrum slobody zvierat v Komárne z rozpočtu komunálneho odboru na rok 2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: