Číslo hlasovania: 1819
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uzneseníMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 28.06.2006,

B) mení

 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1513/2006 zo dňa 11. mája nasledovne:
 2. „A/ schvaľuje

     odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 2192 o výmere 352 m2, zastavaná plocha, a p.č. 2194/7 o výmere 352 m2, zastavaná plocha, pre RÁDIOKLUB OM3RJB, združenie, IČO 34075313, so sídlom Elektrárenská ulica 3, 945 01 Komárno, za cenu BDÚ t.j. 975,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

  B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1144/A5/2005 nasledovne:
 4. „A/ schvaľuje

     uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľkou:

  M. H.

  - bytu Ul. budovateľská 6/14, Komárno,

  ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podala žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,“

 5. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1314/A2/2006 nasledovne:
 6. „A/ schvaľuje

     uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade s 6 ods. 7 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľkou:

     G. S.

  - bytu Palatínova ul. 67/25, 945 01 Komárno,

     ktorá v súlade s § 6 ods. 7 VZN podala žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

C) zrušuje

uznesenie č. 1273/2006 – žiadatelia nepodpísali nájomnú zmluvu, uznesenie č. 1340/2006 – žiadatelia nedoručili geometrický plán v termíne, uznesenie č. 1341/2006 – žiadatelia nedoručili geometrický plán v termíne, uznesenie č. 1342/2006 – žiadatelia nedoručili geometrický plán v termíne, uznesenie č. 1377/2006 – pán G. U. odmietol byt, uznesenie č. 1381/2006 – pani K. Cs. nedostavila sa k uzatvoreniu zmluvy o nájme bytu a zistilo sa, že vlastní nehnuteľnosť.


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: