Číslo hlasovania: 1821
Číslo bodu: 50.
UznesenieMestské zastupitežstvo v Komárne

volí

   za člena Rady Mestského zastupitežstva v Komárne A. Cz..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: