Číslo hlasovania: 1822
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Petícii obyvateľov II. sídliska zo dňa 12. 4. 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

B) potvrdzuje

   svoje uznesenia č. 794/2005, č. 894/2005, č. 904/2005, č. 905/2005, č. 1047/2005 a č. 1131/2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: