Číslo hlasovania: 1824
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006,

B) ukladá

   vykonáva kontrolnú činnos podža schváleného plánu.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: