Číslo hlasovania: 1825
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Návrhu na menovanie projektového manažéra projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   ukončenie činnosti A. N., ako projektového manažéra projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“, na základe jeho výpovede zo zdravotných dôvodov.

B) menuje

   M. S. za projektovú manažérku projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ dňom 7. júla 2006.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: