Číslo hlasovania: 1828
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   prideli 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 4/32 v Komárne pre J. O. a manž. M. O., s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: