Číslo hlasovania: 1835
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k uzatvoreniu zmluvy o nájme bytu v bytovom dome v osade Kolož na p.č. 12919Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome v osade Kolož na p.č. 12919 so súp. č. 91 na LV č. 1348 pre žiadateľov:

  1. P.l D. a manž. R. D.,
  2. J. K.,
  3. M. H.,
  4. Š. S. a manž. J. S.,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: