Číslo hlasovania: 1836
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia číslo 1114/2005 zo dňa 8. septembra 2005 k návrhu na realizáciu „Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

   zmenu uznesenia číslo 1114/2005 zo dňa 8. septembra 2005 k návrhu na realizáciu „Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“, bodu B, druhej odrážky nasledovne:
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: