Číslo hlasovania: 1837
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k žiadosti Gellérta Uzsáka o prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1377/2006 zo dňa 09. marca 2006 a žiadosti o pridelenie bytu na adrese Vnútorná okružná 29/48a v KomárneMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   žiadosť G. U., o prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1377/2006 zo dňa 09. marca 2006, ktorým bol menovanému pridelený byt na adrese Ul. roľníckej školy 51/50 v Komárne a žiadosť menovaného o legalizovanie užívania bytu na adrese Vnútorná okružná 29/48a v Komárne,

B) konštatuje, že

C) zamieta

   žiadosť G. U.,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: