Číslo hlasovania: 1838
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Bratislavsko - trnavskú arcidiecéznu charitu, Klub sv. Anny, Jókaiho ul. 6, Komárno na nákup výpočtovej techniky pre potreby telesne postihnutých občanov v Klube sv. Anny vo výške 40.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Bratislavsko - trnavskú arcidiecéznu charitu, Klub sv. Anny, Jókaiho ul. 6, Komárno na nákup výpočtovej techniky pre potreby telesne postihnutých občanov v Klube sv. Anny vo výške 40.000,- Sk.

Termín: 31.07.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: