Číslo hlasovania: 1841
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Oznámeniu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola KomáromMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

  1. dodatočné oznámenie o presunutí elokovanej triedy z Kavy do priestorov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom dňom 1.5.2006 z racionalizačných dôvodov,
  2. oznámenie o tom, že ZŠ nemieni prevádzkovať opustenú budovu školy v Kave z dôvodu nevyužitia pre školské účely,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečenie prevádzkovania budovy školy v Kave prostredníctvom Oddelenia prevádzky úradu Odboru vnútorných vecí a správy pamiatok MsÚ,
  2. Termín: 1.8.2006
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. preskúmať možnosti ďalšieho využitia budovy.
  4. Termín: 31.8.2006
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: