Číslo hlasovania: 1842
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy Ul. Komáromi Kacza 39, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zmenu organizačnej štruktúry Materskej školy Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno a zvýšenie počtu výchovných skupín z 1 na 2 s účinnosťou od 1. septembra 2006, (organizačná schéma tvorí prílohu uznesenia)

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť realizáciu organizačnej zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31.8.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: