Číslo hlasovania: 1845
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola KomáromMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do správy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, podľa Inventarizačných súpisiek z inventarizácie vykonanej ku dňu 31. decembra 2005 nasledovne:

HIM 8 298 936,00 Sk DHM 1 645 507,54 Sk OTE 2 724 172,56 Sk Spolu: 12 668 616,10 Sk

   Súpis majetku prenechaného do správy tvorí prílohu tohto uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a ukladá

  1. Mestskému úradu v Komárne
  2. riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

   vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31.8.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: