Číslo hlasovania: 1846
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Komenského ul. 3, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do správy Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno, podľa Inventarizačných súpisiek z inventarizácie vykonanej ku dňu 31. decembra 2005 nasledovne:

HIM 20 075 942,72 Sk DHM 2 540 048,38 Sk OTE 2 014 135,73 Sk Spolu: 24 630 126,83 Sk

   Súpis majetku prenechaného do správy tvorí prílohu tohto uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a ukladá

  1. Mestskému úradu v Komárne
  2. riaditeľovi Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno

   vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31.8.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: