Číslo hlasovania: 1848
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Rozmarínová ul. 1, KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do správy Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno, podža Inventarizačných súpisiek z inventarizácie vykonanej ku dňu 31. decembra 2005 nasledovne:

HIM 68 393 621,80 Sk DHM 2 469 221,61 Sk OTE 1 239 257,35 Sk Spolu: 72 102 100,76 Sk

   Súpis majetku prenechaného do správy tvorí prílohu tohto uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a ukladá

  1. Mestskému úradu v Komárne
  2. riaditežovi Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno

   vykona potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31.8.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: