Číslo hlasovania: 1849
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, KomáromMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zverenie majetku Mesta Komárno, v súlade s § 13 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, do správy Základnej umeleckej školy Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, podža Inventarizačných súpisiek z inventarizácie vykonanej ku dňu 31. decembra 2005 nasledovne:

HIM 5 013 031,30 Sk DHM 2 277 114,05 Sk OTE 428 386,40 Sk Spolu: 7 718 531,75 Sk

   Súpis majetku prenechaného do správy tvorí prílohu tohto uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta a ukladá

  1. Mestskému úradu v Komárne
  2. riaditežovi Základnej umeleckej školy Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom

   vykona potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31.8.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: