Číslo hlasovania: 1850
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno o výpožičku veľkej sály MsKSMestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

   bezplatnú výpožičku veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Komárne pre Základnú školu, Komenského ul. 3, Komárno, pri príležitosti slávnostnej akadémie školy.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: