Číslo hlasovania: 1853
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o finančné prostriedky z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivítMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít v súlade s VZN Mesta Komárna č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia nasledovne:

   CSEMADOK, základná organizácia, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno

   vo výške: 30 000,-Sk na organizovanie Festivalu cirkevnej hudby a umenia „Harmonia Sacra Danubiana“,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31. júl 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: