Číslo hlasovania: 1854
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o finančné prostriedky z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivítMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít v súlade s VZN Mesta Komárna č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia nasledovne:

   E. P. - HOLDAS, Eötvösova 59/24, 945 01 Komárno

   vo výške: 10 000,-Sk na organizovanie Tradičného jazdeckého a remeselníckeho tábora pre mládež,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 31. júl 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: