Číslo hlasovania: 1855
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o finančné prostriedky z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivítMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít v súlade s VZN Mesta Komárna č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

   Občianske združenie „Katlan“, Ul. biskupa Királya 27/11, 945 01 Komárno

   vo výške: 15 000,-Sk na organizovanie série tanečných domov: „Potulky v Karpatskej kotline – Barangolások a Kárpát-medencében“,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: