Číslo hlasovania: 1858
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o finančné prostriedky z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivítMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN Mesta Komárna č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

  1. PALATINUS, Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno
  2.    na vyhotovenie a umiestnenie sochy kráľa Andrása II. na Nádvorí Európy,

  3. PALATINUS, Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno
  4.    na vyhotovenie a umiestnenie sochy kráľa Károlya Róberta na Nádvorí Európy.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Attila Czíria

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: