Číslo hlasovania: 1860
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 348/2000 zo dňa 07.09.2000Mestské zastupitežstvo v Komárne

konštatuje, že

   podmienky zástavby na p.č. 1167/1, 1167/2 a 1167/3 k.ú. Komárno boli určené pri vyhlásení verejnej súaže uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 348/2000 zo dňa 07.09.2000 a uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 415/2000 zo dňa 14.12.2000, ktorým bol schválený odpredaj uvedených pozemkov, z uvedených dôvodov neprichádza do úvahy prehodnotenie a zmena uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 348/2000 zo dňa 07.09.2000.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: