Číslo hlasovania: 1864
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 27.5.2006

B) schvaľuje

 1. odpredaj budovy (bývalej budovy TEKOM) na Štúrovej ulici č.3 v Komárne, so súpisným číslom 2905 a pozemku p.č. 1953 o výmere 1033 m2, zastavaná plocha v celosti, vedenej na LV č. 6434 pre spoločnosť COORDING, s.r.o., so sídlom Ižianska 4124, 945 01 Komárno, IČO: 36 526 321, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10864/N za kúpnu cenu 6.900.000,- Sk,
 2. odpredaj bývalej materskej školy so súpisným číslom 37 na Podzáhradnej ulici v Novej Stráži a pozemkami p.č. 84/2 o výmere 1041 m2, zastavaná plocha v celosti a p.č 84/1 o výmere 1390 m2, zastavaná plocha v celosti, vedenej na LV č. 934 pre A. N. a manželku M. N. za kúpnu cenu 827.930,- Sk
 3. odpredaj domu (bývalá MŠ) so súpisným číslom 1018, Štúrová ulica a pozemku p.č. 1945, zastavaná plocha o výmere 832 m2 v celosti vedených na LV č. 6434, s vecným bremenom, s právom prechodu peši a autom pre vlastníka nehnuteľností p.č. 1942, 1943 a 1944 podľa geometrického plánu číslo 35974672-118/2006, pre J. L., podnikateľa obchodným menom J. L., IČO: 30380812, miestom podnikania Štúrova 1017, 945 01 Komárno, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu Komárno, č. živnostenského registra: 401-3894 za kúpnu cenu 4.202.000,- Sk
 4. odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 2626/8 o výmere 20 m2, ostatná plocha, pre T. L. za kúpnu cenu 24.000,- Sk,
 5. prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 246 m2, v budove „Bašta II.“ so súp. č. 1372, na p.č. 5846/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na 5 rokov pre O. B. a manželku E. B. za cenu prenájmu 420.000,-Sk/rok,

Za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

   Odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. - predseda komisie 2500,- Sk L. M. H. 2500,- Sk K. P. 2500,- Sk B. S. 2500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. Zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ uznesenia
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: