Číslo hlasovania: 1865
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 1487/2006 zo dňa 11. mája 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 1487/2006 zo dňa 11. mája 2006 nasledovne:

Bod B/ ods. 5 uznesenia znie:

  1. predaj 2 izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1378 na Ul. priatežstva č. 15/24 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5725/293313 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 6057 o výmere 1266 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8666, v k.ú. Komárno, pre I. Š. a T. H., za kúpnu cenu 666.000,- Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: