Číslo hlasovania: 1866
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 811/2005 zo dňa 10. marca 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 811/2005 zo dňa 10. marca 2005 nasledovne:

Bod B/ ods. 12 uznesenia znie:

  1. predaj 3-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2917 na Vodnej ul. 21/52 v Komárne so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku v podiele 6047/436840 na p.č.1502 o výmere 790 m2 ako zastavaná plocha, v k.ú. Komárno na LV č 7685 pre B. F.–P. a manžela L. F.-P., s trvalým pobytom Družstevná ul. 2584/23, 945 01 Komárno za kúpnu cenu 581.000,- Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: