Číslo hlasovania: 1867
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v ľavom krídle retranchementu – 2 kazamatné miestnosti 3/1, 3/2 v budove Bašty II. so s.č. 1372 na p.č. 5846/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 166,0 m2, pre účely vytvorenia skladu kulisárskej techniky, pre občianske združenie Teátrum, Színházi Polgári Társulás, IČO: 37 858 106, so sídlom Lipová ulica 1, 945 01 Komárno, zapísané v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Bratislava, na dobu 5 rokov, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: