Číslo hlasovania: 1868
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na schválenie Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informáciíMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
   Sadzobník tvorí prílohu uznesenia

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   sadzobník zverejni na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: 30. júna 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: