Číslo hlasovania: 1869
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) žiada projektového manažéra, hlavného inžiniera zhotoviteľa a KOMVaK, a.s.

   predložiť správu o vyhotovení skúšobnej prevádzky ČOV, odovzdávací a preberací protokol medzi Mestom Komárno a zhotoviteľom, zmluvu medzi objednávateľom a zhotoviteľom a všetkých jej dodatkov,

B) ukladá M. Cs., hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

   prešetriť celý priebeh projektu ISPA.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: