Číslo hlasovania: 1870
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k príprave na valné zhromaždenie KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. Účtovnú uzávierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2005,
 2. Výročnú správu za rok 2005,
 3. Finančnú analýzu spoločnosti za rok 2005,
  1. rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2005,
  2. rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2005,
 4. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, vedenie účtovníctva spoločnosti a výročnej správy za rok 2005,
 5. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2005
 6. Zmenu údajov predsedu a člena predstavenstva spoločnosti:


 7. Meno a priezvisko: V. O.
  Bydlisko:
  Názov ulice a orientačné číslo:
  Názov obce:
  PSČ:
  Rodné číslo:

  Meno a priezvisko: B  S
  Bydlisko:
  Názov ulice a orientačné číslo:
  Názov obce:
  PSČ:
  Rodné číslo:

B) schvaľuje

 1. Účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2005
 2. Výročnú správu za rok 2005
 3. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2006
 4. Použitie čistého zisku v sume 1.135.840,- Sk nasledovne:
  1. prevod na nerozdelený zisk minulých období 25%
  2. odmeny členom orgánov spoločnosti 35%
  3. dotácia sociálneho fondu40%
 5. Plán investícií do majetku spoločnosti z vlastných prostriedkov na rok 2006:

 6. Nákup PC techniky (hardver, softver), výmena PC
  v majetku spoločnosti 250.000,- Sk
  Digitálna technická mapa VaK – II. etapa – softver 400.000,- Sk
  geodetické zameranie 500.000,- Sk
  Nákup náhradných čerpadiel 250.000,- Sk
  Pojazdný dieselagregát 450.000,- Sk
  Pojazdný kompresor odhlučnený – nákup na leasing - 450.000,- Sk
  náklad roku 2006
  SPOLU 2.070.000,- Sk
 7. Zmenu stanov spoločnosti nasledovne, článok 2, predmet podnikania znie:
 8. „Predmetom podnikania spoločnosti je:

  • výroba a dodávka pitnej vody,
  • výroba a dodávka úžitkovej vody,
  • odvod odpadových a dažďových vôd,
  • údržba a oprava kanalizácií,
  • údržba a oprava vodovodov,
  • prevádzkovanie verejných vodovodov v kategórii V-I,
  • prevádzkovanie verejných kanalizácií v kategórii K-I,
  • výstavba inžinierskych sietí,
  • čistenie odpadových a dažďových vôd (prevádzkovanie ČOV),
  • prenájom vozidiel, mechanizmov a strojových zariadení,
  • stavebné práce – vodohospodárske a pozemné stavby,
  • inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve,
  • prevádzka kogeneračných jednotiek a výroba elektrickej energie,
  • odvoz a likvidácia odpadových vôd,
  • laboratórne práce v oblasti vodného hospodárstva,
  • výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody,
  • automatizované spracovanie dát,
  • vedenie účtovníctva,
  • veľkoobchod a maloobchod s voľnými komoditami,
  • reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
  • sprostredkovateľská činnosť,
  • prenájom hnuteľných vecí,
  • obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
  • administratívne práce,
  • prieskum trhu a marketing,
  • činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
  • odvoz a likvidácia odpadových vôd“
 9. Zmenu zodpovedného zástupcu z Ing. Ivana Jankoviča z dôvodu úmrtia na Ing. Helenu Molnárovú pre nasledovné činnosti:

C) poveruje a splnomocňuje

   MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta resp. É. H., zástupcu primátora zastupovaním Mesta Komárno na Valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v súlade s bodmi A/ a B/ tohto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: