Číslo hlasovania: 1871
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 15/2006 zo dňa 2. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno nasledovne:
 2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

 3. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na originálne kompetencie na rok 2006 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky vo výške 17.760,- Sk na vzdelávacie poukazy za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 15/2006 zo dňa 2. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno,
 4. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane Príjmov a výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakov za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu Nitra č. 14/2006 zo dňa 3. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry mestského úradu Komárno nasledovne:
 5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom škôl so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

 1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2006,
 2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. júla 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: