Číslo hlasovania: 1872
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k Žiadosti Výskumného ústavu Univerzity J. Selyeho o finančnú podporuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   finančnú podporu pre Výskumný ústav Univerzity J.Selyeho v roku 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: