Číslo hlasovania: 1873
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o odpustenie resp. odklad platenia daneMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpustenie dane z nehnuteľností ani odklad platenia dane nasledovným daňovým subjektom na základe ich žiadosti:

  1. Športový klub boxu Spartak Komárno, Športová ulica č. 1, 945 01 Komárno,
  2. Pro Selye Univerzitas, n.f., ul. Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno,
  3. Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: