Číslo hlasovania: 1874
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k výročnej správe o činnosti za rok 2005 – Média Comaromiensis, n.f.Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Výsledok hospodárenia účtovnú uzávierku Média Comaromiensis, n.f.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: