Číslo hlasovania: 1875
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia č. 1004/2005 – KOMVaK – vodárenský majetokMestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

   nemá záujem predať ani prenajať vodárenský majetok mesta Komárno inému subjektu ako KOMVaK, a.s., ktorá má v súčasnosti v prenájme uvedený majetok a ani podiel akciovej spoločnosti KOMVaK a.s. nemieni mesto Komárno predať.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: