Číslo hlasovania: 1876
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 100 m2 z p.č. 5178/1 o výmere 769 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Š. Sz. a manželku I. J., nakoľko je v platnosti uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1214/A/2005 zo dňa 20. októbra 2005 na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na dobu neurčitú.

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   zabezpečiť vypratanie pozemku v prípade, ak žiadatelia nepodpíšu zmluvu o nájme pozemku v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1214/A/2005 zo dňa 20. októbra 2005 do 60 dní od schválenia uznesenia.

Termín : 60 od uplynutia lehoty podľa bodu B/ uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: