Číslo hlasovania: 1877
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 360 m2 z p.č. 5927/1 o výmere 2 737 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú., Komárno pre ENERGY, spol. s.r.o., IČO: 36 521 442, so sídlom Ulica mládeže 43, 945 01 Komárno, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 10368/N, upresnenej geometrickým plánom, za cenu BDÚ t.j. 786,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza elektrické, vodovodné a telefónne podzemné vedenie, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: