Číslo hlasovania: 1879
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej medzi Mestom Komárno, ako prenajímateľom a ICE MEDIA, s.r.o., IČO 36548600, so sídlom Ulica priateľstva, Bašta III. 1374, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 13377/N, ako nájomcom, nakoľko je v platnosti Zmluva o nájme pozemku č. 2151/1641/OSM/2006 zo dňa 25. januára 2005 a nie je opodstatnené zmeniť ju s dodatkom.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: