Číslo hlasovania: 1880
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na predĺženie zmluvy o nájme pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   zmenu Zmluvy o nájme pozemku. č. 850/97- MPO zo dňa 29. 10. 1997, uzatvorenej medzi Mestom Komárno, ako prenajímateľom a I. F., podnikateľom, trvalým pobytom Meštianska ulica 3/31, 945 01 Komárno, obchodným menom I. F. - WATER - SERVIS, ako nájomcom, IČO 32409494, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401–950 o predĺženie doby nájmu do 31.12.2022, nakoľko je zmluva platne uzatvorená na dobu do 01.11.2012.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: