Číslo hlasovania: 1881
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov



Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel p.č. 10279/3 o výmere 1 388 m2, zastavaná plocha, p.č. 10281/2 o výmere 281 m2, zastavaná plocha, p.č. 10282/2 o výmere 75 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10283/2 o výmere 332 m2, zastavaná plocha, vytvorených geometrickým plánom č. 33938458-21/2006 zo dňa 01.03.2006 z Pk p.č. 2506 o výmere 2076 m2, roľa, vedenej na Pk vložke č. 1 v k.ú. Komárno, pre F. D., za cenu BDÚ t.j. 295,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: