Číslo hlasovania: 1883
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, vytvorených podľa geometrického plánu č. 36531171-93/2005 zo dňa 04.05.2006 z p.č. 1723/2 o výmere 2073 m2, orná pôda, a z p.č. 1728/1 o výmere 2898 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž:

  1. p.č. 1723/91 o výmere 196 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha pre O. K.,
  2. p.č. 1723/93 o výmere 144 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre D. M. a manželku M. M.,
  3. p.č. 1728/26 o výmere 97 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre Š. P. a manželku M. P.,
  4. p.č. 1728/27 o výmere 238 m2, záhrady, a p.č. 1728/28 o výmere 19 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre L. B. a manželku M. B.,
  5. p.č. 1728/30 o výmere 52 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre V. K. a manželku M. K.,
  6. p.č. 1728/31 o výmere 396 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre V. Ch. a manželku, Z. Ch.,
  7. p.č. 1728/32 o výmere 414 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre L. B. a manželku, J. A. B.,
  8. p.č. 1728/33 o výmere 322 m2, záhrady, v celosti, spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku p.č. 1723/92 o výmere 33 m2, zastavaná plocha, a p.č. 1728/29 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, pre M. M. a manželku I. K. M.,

   za cenu 30,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: