Číslo hlasovania: 1884
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na usporiadanie vlastníctva pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre GAMOTA – agro, s.r.o., IČO: 34 111 786, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 821/N, k nehnuteľnostiam, novovytvoreným parcelám v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 35049171- 43/2006 zo dňa 01.03.2006 za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: