Číslo hlasovania: 1885
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel v k.ú. Komárno :

vytvorené geometrickým plánom č. 35049171- 43/20064 zo dňa 01.03.2006 z PK parcely č. 3332/1 o výmere 6111 m2, roľa, vedenej na PK vložke č. 192 v podiele 22/42 k celku, pre GAMOTA-agro, s.r.o., IČO: 34 111 786, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, za cenu podľa BDÚ t.j. 853,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie kúpnej zmluvy.

    Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: