Číslo hlasovania: 1886
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na usporiadanie vlastníctva pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie stanoviska, že Mesta Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre Naturex spol. s r.o., IČO: 34 136 452, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro., vložka číslo 2091/N, k nehnuteľnostiam, novovytvoreným parcelám v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 35049171- 43/2006 zo dňa 01.03.2006 za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: