Číslo hlasovania: 1888
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávnak návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov



Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10829 o výmere 13518 m2, orná pôda, p.č. 11917/0/2 o výmere 10 000 m2, orná pôda, p.č. 12028 o výmere 18829 m2, trvalý trávny porast, a p.č. 12063 o výmere 13560 m2, ostatná plocha, pre AGRODRUŽSTVO Kameničná, IČO: 00193071, so sídlom Hlavná 104, 946 01 Kameničná, na dobu 5 rokov za nájomné vo výške 1.500,- Sk/ha/rok za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: