Číslo hlasovania: 1889
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 900 m2 z p.č. 7363 o výmere 4294 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: