Číslo hlasovania: 1890
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na usporiadanie vlastníctva pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie stanoviska, že Mesta Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre Z. M., užívateľa ornej pôdy k novovytvoreným p.č. 11230/2 o výmere 1435 m2, orná pôda, a p.č. 11232/2 o výmere 750 m2, orná pôda, podľa geometrického plánu č. 22708758-146/2003 zo dňa 20.08.2003, nakoľko pôvodný vlastník dal súhlas k vydržaniu pozemku, za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: